SEKRETESSPOLICY

för Bobbo Sundgrens hantering av kunddata

När du köper våra tjänster så anförtror du oss dina uppgifter. I den här sekretesspolicyn anger vi vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dessa data och hur dessa data används.

Vi värnar om din personliga integritet och vill vara så tydliga som möjligt med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ger dig information om dina möjligheter att få tillgång till dina sparade personuppgifter, hur du kan uppdatera dem och hur du kan radera dina personuppgifter.

1. Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare. Vi samlar in mobilnummer, e-postadress och personnamn tillhörande de som kontaktar oss via kontakrformulär. Vi samlar in mobilnummer, namn på kontaktperson, företagsuppgifter och faktureringsadress tillhörande de som beställer något av oss - eller personnamn och mobilnummer avseende privatkunder.

2. Hur vi använder information som vi samlar in

Vi använder ditt namn, ditt mobilnummer och din e-postadress för att ge dig erbjudanden och kommunicera vår tjänst. Vi använder dina företagsuppgifter och din faktureringsadress, om du har beställt något av oss och vi fakturerar ditt företag.

När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar. 


Vi analyserar Facebooks egen statistik om engagemang och räckvidd från de sidor och annonstjänster, som postar information för vår kunds räkning. När du kontaktar oss sparar vi dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

3. Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför vårt företag Bobbo Sundgren förutom i följande situationer:

3.1 Med ditt samtycke

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför företaget Bobbo Sundgren om du har tillåtit oss att göra det. Vi måste ha ditt aktiva samtycke för att kunna dela känsliga personuppgifter med andra.

3.2 För extern behandling

Vi vidarebefordrar personuppgifter till våra närstående bolag eller andra betrodda företag och personer som har i uppgift att behandla informationen för vår räkning, i enlighet med våra anvisningar, denna sekretesspolicy och alla andra lämpliga åtgärder för sekretess och säkerhet.

3.3 Av juridiska skäl

Vi delar personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför företaget Bobbo Sundgren om vi har goda skäl att tro att åtkomst, användning, bevarande eller avslöjande av sådana uppgifter i rimlig mån är nödvändig för att:

- följa tillämpliga lagar, regelverk, juridiska processer eller tvingande begäranden från myndigheter

- garantera att gällande användarvillkor följs, inklusive utredning av eventuella brott mot dem

- upptäcka, förhindra eller på annat sätt komma till rätta med bedrägerier, säkerhetsproblem eller tekniska problem

- skydda mot skador avseende rättigheter, egendom, säkerhet, användare eller allmänheten enligt vad som krävs eller tillåts enligt lag.

Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt och med våra partner - t.ex. utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser. Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om företaget Bobbo Sundgren skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

4. Informationssäkerhet

Vi arbetar ständigt för att skydda företaget Bobbo Sundgren och våra användare från obehörig åtkomst eller obehöriga ändringar som kan avslöja eller förstöra information som vi innehar.

- Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

- Vi begränsar åtkomst till personuppgifter till våra anställda, leverantörer och agenter som behöver uppgifterna för att kunna behandla dem på uppdrag av oss. De är förbundna till strikt konfidentialitet enligt kontrakt och kan disciplineras eller sägas upp om de inte uppfyller kraven.

5. Förändringar

Vår sekretesspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida, om ändringarna är betydande kommer vi att  meddela kunden detta.